Żądania Kampanii

Domagamy się konkretnych działań od supermarketów, rządów i Unii Europejskiej, by ulepszyć warunki pracy i zmniejszyć oddziaływanie na środowisko naturalne w obrębie ich łańcuchów dostaw. Supermarkety muszą wziąć odpowiedzialność za okoliczności, w jakich produkowane są ich prywatne marki tj. marki sklepowe. Rządy krajów, zarówno producenckich jak i konsumenckich, muszą zastosować regulacje prawne, które zobowiążą supermarkety do poszanowania praw człowieka i praw pracowniczych w ramach ich łańcuchów dostaw i zobligować je do odpowiedzialnych działań w obliczu problemów ochrony środowiska.

Domagamy się od europejskich supermarketów:

By, w celu podjęcia odpowiedzialności za poszanowanie praw człowieka oraz dążenia do poprawy warunków pracy wzdłuż całego łańcucha dostaw, wdrożyły:

I. Wytyczne ONZ Dotyczące Biznesu i Praw Człowieka (2011).

II. Wytyczne Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju dla Przedsiębiorstw Międzynarodowych (poprawione w 2011 r.).

III. Trójstronną Deklarację Zasad Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącą Przedsiębiorstw Wielonarodowych i Polityki Społecznej (2006).

 

By przedsięwzięły aktywne i stałe starania w celu zmniejszenia wpływu na środowisko w obrębie ich łańcuchów dostaw:

I. Badały i upowszechniały oddziaływanie produktów na środowisko, zgodnie z przyjętymi przejrzystymi metodami międzynarodowymi.

II. Podjęły aktywne i nieustanne starania w celu zmniejszenia oddziaływania wszystkich produktów marek sklepowych na wszystkich etapach cyklu życia produktu.

III. Wdrożyły zarządzanie portfelem produktów zrównoważonych.

IV. Opracowały i wdrożyły długoterminową strategię zmniejszenia ogólnego wpływu produktów na środowisko.

V. Zaadaptowały i dążyły do ulepszania schematów weryfikacji pod względem społecznym i pod względem zrównoważonego rozwoju.

VI. W sposób odpowiedzialny ustanawiały ceny detaliczne.

VII. Sprawiły, by warunki produkcji były przejrzyste dla konsumenta.

 

Domagamy się, by Unia Europejska:

  • Odnowiła ramy zasad konkurencji europejskiej.
  • Wprowadziła niezbędne środki ustawodawcze w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom handlowym.
  • Przyjęła wytyczne FAO-OECD dla Odpowiedzialnych Łańcuchów Dostaw Rolnych.

 

Domagamy się, by rządy krajowe w Unii Europejskiej:

  • Ustanowiły ramy prawne, obejmujące sprzedawców odpowiedzialnych za łamanie praw człowieka i niszczenie środowiska naturalnego w obrębie łańcuchu dostaw.
  • Zapewniły, by w transpozycji europejskiej dyrektywy w sprawie jawności informacji pozafinansowych oraz na temat zróżnicowania dużych przedsięwzięć i grup (aka NFR; 2014/95/EU2) sprawozdawczość pozafinansowa rozszerzona była o łańcuchy dostaw dla firm.