Systemy certyfikacji

Coraz bardziej popularne systemy certyfikacji zrównoważonego rozwoju, takie jak Rainforest Alliance, Fairtrade lub UTZ Certified mają na celu poprawę warunków pracy pracowników rolnych w krajach rozwijających się. Nowe badania pokazują, że warunki pracy w certyfikowanych przedsiębiorstwach są zazwyczaj lepsze niż w tych niecertyfikowanych, ale wielu robotników rolnych nadal zmaga się z niskimi płacami, nie mogą oni przystępować do związków zawodowych, nie mają wyposażenia ochronnego, by bezpiecznie wykonywać pracę, i narażeni są na dyskryminację. W skrócie, pomimo wysiłków związanych z systemami certyfikacji zrównoważonego rozwoju, warunki pracy na certyfikowanych farmach nie są jeszcze równe z uznanymi standardami międzynarodowymi. Mniejsza liczba wykroczeń zgłaszana jest z farm posiadających certyfikaty zrównoważonego rozwoju, w których istnieje silniejsze prawo pracy, takie jak Fairtrade i MPS-SQ, w porównaniu do tych z relatywnie słabszymi prawami pracowniczymi (np. RSPO, UTZ Certified, SA8000, Rainforest Alliance).

Badacz Sanne van der Wal: „Prawa pracownicze w kodeksach są często zbyt prymitywnie i niejasno sformułowane, a tym samym otwarte do luźnej interpretacji. Poprawa ich brzmienia jest jednym ze sposobów, by systemy certyfikacji miały lepszy wpływ na robotników rolnych.”