Požadavky kampaně

Požadujeme, aby supermarkety, vlády jednotlivých států i Evropská unie podnikly konkrétní kroky ke zlepšení pracovních podmínek v dodavatelských řetězcích a ke snížení jejich dopadu na životní prostředí. Supermarkety musí přijmout odpovědnost za to, za jakých okolností se vyrábějí produkty pro jejich privátní značky. Vlády v producentských i spotřebitelských zemích musí přijmout legislativní opatření ukládající supermarketům povinnost dodržovat lidská práva a práva pracujících v celém dodavatelském řetězci a přistupovat odpovědně k ekologickým otázkám.

Požadujeme, aby evropské supermarkety:

přijaly odpovědnost za dodržování lidských práv a zlepšování pracovních podmínek v celém dodavatelském řetězci a za tím účelem uplatňovaly:

I. Obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv (2011),

II. Směrnici Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj pro nadnárodní podniky (revidovanou v roce 2011) a

III. Tripartitní deklaraci zásad Mezinárodní organizace práce o nadnárodních podnicích a sociální politice (2006);

aktivně a soustavně usilovaly o snížení dopadu svých dodavatelských řetězců na životní prostředí, konkrétně: 

I. měřily a zveřejňovaly dopad svých produktů na životní prostředí s využitím transparentních a mezinárodně uznávaných metod,

II. aktivně a soustavně usilovaly o snížení ekologického dopadu všech produktů privátních značek ve všech fázích jejich životního cyklu,

III. zavedly udržitelné řízení portfolia produktů,

IV. vytvořily a zavedly dlouhodobou strategii snižování celkové ekologické stopy výrobků;

zavedly a stále zdokonalovaly systémy pro ověřování udržitelnosti a dodržování sociálních standardů;

odpovědně stanovovaly maloobchodní ceny;

zajistily, aby výrobní podmínky byly transparentní pro spotřebitele.

Požadujeme, aby Evropská unie:

obnovila Evropský rámec politiky hospodářské soutěže;

přijala nezbytná legislativní opatření proti nekalým obchodním praktikám;

přijala Pokyny FAO a OECD pro odpovědné zemědělské dodavatelské řetězce;

Požadujeme, aby vlády jednotlivých členských států EU:

zavedly právní rámce, v nichž budou obchodníci odpovídat za porušování lidských práv a ničení životního prostředí ve svých dodavatelských řetězcích;

při provádění evropské směrnice o uvádění nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti některými velkými podniky a skupinami (směrnice o nefinančním výkaznictví 2014/95/EU2) zajistily rozšíření požadavků na nefinanční výkaznictví i na dodavatelské řetězce podniků. 

Úplný seznam požadavků (v angličtině) najdete zde.