Ние настояваме за реални действия от страна на супермаркетите, националните правителства и Европейския съюз за подобряване на условията на труд в глобалния Юг и намаляване на екологичното въздействие по веригата на доставки. Супермаркетите трябва да поемат отговорност за обстоятелствата, при които се произвеждат техните собствени марки. Правителствата както в страните-производители, така и в страните-потребители трябва да приемат законодателство, което гарантира, че супермаркетите зачитат човешките права и правата на работниците в своите вериги на доставки и се отнасят отговорно към проблемите на околната среда.

Какво искаме:

  • Трудови права: Супермаркетите трябва да приемат кодекс на поведение, който гарантира достойни условия на труд и включва всички Конвенции на Международната организация по труда (ILO). Това се отнася и за всички подизпълнители по веригата на доставки.
  • Многостранен диалог: Изпълнението, мониторингът и проверката на спазването на кодекса трябва да се гарантират чрез пряк ангажимент със синдикатите и групите по трудови права в надеждни многостранни инициативи (MSI). При липсата на MSI, като първа стъпка да се избира достоверна схема за сертифициране на продуктите. Също така супермаркетите трябва да използват своята власт и влияние за подобряването на схемите за сертифициране.
  • Защита на околната среда: Супермаркетите трябва да полагат активни и постоянни усилия за намаляване на екологичното въздействие в техните вериги на доставки.
  • Въздържане от манипулативно ценообразуване (отрицателни маржове и др.): Трябва да има край на деформираната пазарска чанта!