PROJEKT ON LÕPPENUD.

Meie huvikaitse on suunatud poekettidele, Euroopa Liidule ja liikmesriikide valitsustele

 

 

 

UUS: MTÜ MONDO TEGI JUHENDID JA ABIVAHENDID ÕIGLASE KAUBANDUSE TOODETE HANKIMISEKS

 

 

 

 

Vastutustundliku tarneahela üheks oluliseks osapooleks on kaupluseketid ja toimimise tingimusteks EL-i ja liikmesriikide valitsuste poolt paikapandud reeglid õiglasteks töötingimusteks ja keskkonnamõju vähendamiseks. Me soovime konkreetseid samme poekettidelt, valitsustelt ja Euroopa Liidult, parandamaks töötingimusi ja vähendamaks keskkonnakahjusid tarneahelates. Poeketid peavad vastutama olude eest, milles nende omatooted sünnivad. Valitsused –  nii kaupluste omatooteid valmistavates kui ka neid tarbivates riikides – peavad tagama, et õigusaktid kohustaksid poekette austama inim- ja tööõigusi ning käituma keskkonnaküsimustes vastutustundlikult kogu oma tarneahela ulatuses.

 

Ettepanekud kauplusekettidele, EV valitsusele ja Euroopa Liidule õiglase tarneahela ja tarbimise kohta

Meie ettepanekud koos partneritega puudutavad tingimusi ja konkreetseid tegevusi, mida ootame ja soovime kauplusekettidelt, riikide valitsustelt ja Euroopa Liidult, et parandada tarneahelates töötingimusi ja vähendada kahjulikku mõju keskkonnale:

-                kaupluseketid peavad  vastutama, kuidas nende omatooteid ehk oma kaubamärgiga tooteid toodetakse;

-                nii tootvate kui ka tarbivate riikide valitsused peavad võtma vastu õigusaktid, mis kohustavad kauplusekette oma tootmis- ja tarneahelates inim- ja töötajate õigusi austama ning keskkonnaküsimustes vastutustundlikult käituma.

Ettepanekud põhinevad kampaania Supply Cha!nge võrgustiku seisukohtadel ning vastutustundliku tarneahela analüüsil ja on suunatud nii Euroopa kauplusekettidele, Euroopa Liidule kui ka liikmesriikide valitsustele:

 

1.              Soovime, et Euroopa kaupluseketid:

·                Loovad tingimused ja rakendavad terves oma tarneahelas inimõiguste austamiseks ja töötingimuste parandamiseks

I. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtteid (2011).

II. Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni suuniseid rahvusvahelistele ettevõtetele (muudetud 2011. aastal).

III. Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni kolmepoolset rahvusvahelisi ettevõtteid ja sotsiaalpoliitikat käsitlevat deklaratsiooni (2006).

·                Esimeste sammudena nende suuniste rakendamise suunas kauplusketid

I. Rakendavad tõhusaid inimõiguste hoolsusmeetmeid;

II. Võtavad kasutusele tervet tarneahelat hõlmava täieliku Toimimisjuhendi ning maksavad äraelamist võimaldavat töötasu;

III. Võtavad kasutusele usaldusväärse järelevalve- ja aruandlusmehhanismi nende suuniste rakendamise kohta.

·                tegutsevad proaktiivselt ja pingutavad pidevalt selle nimel, et vähendada oma tarneahelas keskkonnale avaldatavat kahjulikku mõju;

·                võtavad kasutusele sotsiaalsed ja jätkusuutlikkusega seotud kontrollisüsteemid ning töötavad nende parandamise kallal;

·                panevad paika vastutustundlikud jaemüügihinnad;

·               muudavad tootmistingimused tarbija jaoks läbipaistvaks.

 

2. Soovime, et Euroopa Liit:

·                uuendab Euroopa konkurentsipoliitika raamistikku;

·                võtab vastu vajalikud õiguslikud meetmed, et lõpetada ebaausad kauplemisvõtted;

·               võtab vastu ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni ning Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni suunise vastutustundlike põllumajanduslike tarneahelate kohta.

 

3. Soovime, et Euroopa Liidu riikide valitsused/ EV valitsus:

·                panevad paika õigusraamistikud, sealhulgas järelevalvet ja karistusi puudutavad sätted, mis võtavad jaemüüjad tarneahelates inimõiguste rikkumise ja keskkonna hävitamise eest vastutusele ning annavad igale ohvrile ja kannatanud kogukonnale hüvitise saamiseks õigusliku aluse ning tagavad juurdepääsu tõhusale õiguskaitsevahendile;

·                tagavad, et mitterahalised (muu kui finantsteabega seotud) aruandlusalased nõuded laienevad ettevõtete tarneahelatele, kui nad võtavad üle Euroopa direktiivi mitmekesisust käsitleva teabe ja muu kui finantsteabe avalikustamise kohta teatavate suurettevõtete ja kontsernide poolt (NFR; 2014/95/EL).

 

Loe ingliskeelset teksti