Kampaņas prasības

Mēs pieprasām lielveikaliem, nacionālajām valdībām un Eiropas Savienībai rīkoties, lai uzlabotu darba apstākļus un samazinātu ietekmi uz vidi produktu piegādes ķēdēs. Lielveikaliem ir jāuzņemas atbildība par apstākļiem, kādos tiek ražoti privāto preču zīmju jeb lielveikalu zīmolu produkti. Gan ražotājvalstu, gan patērētājvalstu valdībām ir jāpieņem likumi un noteikumi, kas lielveikaliem uzliek pienākumu cienīt cilvēktiesības un strādājošo tiesības visos piegādes ķēžu posmos un būt atbildīgiem pret vidi.

 

Mēs pieprasām Eiropas lielveikaliem:

- Lai izpildītu pienākumu cienīt cilvēktiesības un uzlabotu darba apstākļus visos piegādes ķēžu posmos, ievērot:

I. ANO uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pamatprincipus (2011)

II. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Vadlīnijas multinacionālajiem uzņēmumiem (pārskatītas 2011. gadā) un

III. Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) Trīspusējo deklarāciju par principiem, kas attiecas uz daudznacionālajiem uzņēmumiem un sociālo politiku (2006).

- Rīkoties proaktīvi un pielikt pastāvīgas pūles, lai samazinātu negatīvu ietekmi uz vidi visos piegādes ķēžu posmos:

I. Noteikt un atklāt datus par produktu ietekmi uz vidi saskaņā ar pārredzamām un starptautiski pieņemtām metodēm,

II. Rīkoties proaktīvi un pielikt pastāvīgas pūles, lai samazinātu lielveikalu privāto preču zīmju produktu ietekmi uz vidi visos produktu dzīves cikla posmos,

III. Ieviest ilgtspējīgu produktu portfolio pārvaldību: ja vienus un tos pašus produktus ir iespējams iegūt no dažādiem avotiem, vienmēr izvēlēties variantu ar vismazāko vides un sociālo ietekmi.

IV. Izveidot un īstenot ilgtermiņa stratēģiju, lai samazinātu kopējo produktu un organizāciju ietekmi uz vidi.

- Pieņemt sociālo apstākļu un ilgtspējas kontroles shēmas un strādāt pie to uzlabošanas.

- Mazumtirdzniecības cenas noteikt atbildīgi.

- Padarīt informāciju par ražošanas apstākļiem pieejamu patērētājiem.

 

Mēs pieprasām Eiropas Savienībai:

- Atjaunot Eiropas konkurences politikas ietvaru. 

- Pieņemt vajadzīgos tiesību aktus, lai aizliegtu negodīgu tirdzniecības praksi.

- Ieviest FAO-OECD Vadlīnijas par atbildīgām lauksaimniecības piegādes ķēdēm

 

Mēs pieprasām, lai Latvijas valdība un citu ES valstu valdības:

- Ieviestu tiesisku regulējumu, iekļaujot tajā noteikumus par uzraudzību un soda mēriem, kas paredz mazumtirgotāju atbildību par cilvēktiesību pārkāpumiem un kaitējumu videi jebkurā piegādes ķēdes posmā.

- Nodrošinātu, lai nefinanšu informācijas sniegšanas prasības sniedzas uzņēmumu piegādes ķēžu visā garumā, transponējot ES Direktīvu attiecībā uz noteiktu lielu uzņēmumu un grupu nefinanšu informācijas atklāšanu (Direktīva 2013/34/ES).

 

Iepazīsties ar pilnām kampaņas prasībām