Kampanjan vaatimukset

Vaadimme vähittäiskaupoilta, valtioilta sekä Euroopan unionilta varteenotettavia toimia tuotantoketjujen työolojen parantamiseksi sekä negatiivisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Vähittäiskauppojen tulee ottaa vastuu kaupan omien merkkien tuotteiden tuotanto-oloista. Valtioiden täytyy toimeenpanna lakeja, joka velvoittavat vähittäiskaupat kunnioittamaan ihmis- ja työelämänoikeuksia alihankintaketjuissaan sekä toimimaan vastuullisesti ympäristön kannalta.

 

Vaatimuksemme Euroopan vähittäiskaupoille:

  - Ollakseen vastuullisia ja kunnioittaakseen ihmisoikeuksia sekä parantaakseen koko tuotantoketjunsa työolosuhteita, vähittäiskauppojen tulee toimeenpanna

I. YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet (2011),

II. OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille (päivitetty 2011), sekä

III. ILO:n kolmikantainen periaatejulistus, joka koskee monikansallisia yrityksiä ja sosiaalipolitiikkaa (2006 ).

  - Vähittäiskaupan tulee toimia oma-aloitteisesti ja ottaa toimissaan jatkuvasti huomioon seikat, joilla vähennetään tuotantoketjujen haitallisia ympäristövaikutuksia

I. Mitata sekä julkistaa tuotteiden ympäristövaikutuksia läpinäkyvillä sekä kansainvälisesti hyväksytyillä metodeilla,

II. Olla oma-aloitteisia ja jatkuvasti pyrkiä vähentämään kaupan omamerkkituotteiden valmistuksesta aiheutuvia ympäristövaikutuksia koko tuotantoketjussa,

III. Hallita tuotevalikoimaa ekologisesen ja sosiaalisesen kestävyyden periaatteita kunnioittaen,

IV. Kehittää ja toimeenpanna pitkäaikainen strategia, jolla vähennetään tuotteiden ympäristöjalanjälkeä.

  - Kehittää sosiaalista vastuullisuutta ja ekologista kestävyyttä seuraavia ohjelmia.

  - Asettaa jälleenmyyntihinnat vastuullisesti.

  - Tehdä tuotanto-olot läpinäkyviksi kuluttajille.

   

Vaadimme, että Euroopan unioni:

  - Päivittää Euroopan kilpailupolitiikan viitekehyksen,

  - Laatii uutta lainsäädäntöä hyvän kauppatavan vastaisiin käytäntöihin (UTP) puuttumiseksi,

  - Toimeenpanee FAO-OECD:n ohjeiston vastuulliselle maataloudelle ja tuotantoketjuille.

   

Vaadimme, että Euroopan unionin valtiot:

  - Asettavat juridisia viitekehyksiä, jotka asettavat vähittäismyyjät vastuuseen ihmisoikeusrikkomuksista sekä ympäristön tuhoamisesta tuotantoketjuissaan,

  - Varmistavat, että ei-taloudelliset raportointivaatimukset laajennetaan kansallisen tasolla toimeenpanovaiheessa koskemaan yrityksien tuotantoketjuja.

Lue vaatimukset kokonaisuudessaa täältä (englanniksi)