Garantované dobro?

Vplyv trvalo udržateľnej certifikácie na pracovné podmienky farmárskych robotníkov

Stále populárnejšie certifikačné schémy trvalo udržateľných produktov ako sú Rainforest Alliance, Fairtrade alebo UTZ Certified majú za cieľ zlepšiť pracovné podmienky robotníkov na farmách v ekonomicky rozvojových krajinách. Nový výskum ukazuje, že podmienky na pracovisku sú všeobecne lepšie v certifikovaných spoločnostiach ako v necertifikovaných, ale že veľa farmárskych robotníkov stále bojuje s nízkymi mzdami, neslobodou združovania sa do odborov, nemajú ochranné prostriedky na bezpečnú prácu a sú vystavení diskriminácii. V krátkosti možno povedať, že napriek snahám týchto trvalo udržateľných certifikačných schém nie sú pracovné podmienky na certifikovaných farmách ešte zhodné s medzinárodne schválenými štandardami. Menej porušení je hlásených z fariem s trvalo udržateľnými certifikátmi, ktoré majú silné normy týkajúce sa pracovných práv ako sú Fairtrade a MPS-SQ, v porovnaní s tými slabšími kódexmi (napr. RSPO, UTZ Certified, SA8000, Rainforest Alliance).

Výskumníčka Sanne van der Wal: ‘Pracovné práva sú často príliš jednoducho a nejasne formulované vo forme kódexov a preto otvorené možnej dezinterpretácii. Zlepšenie naformulovania týchto práv v ich kódexoch je jednou z ciest ako môžu certifikačné schémy pozitívne ovplyvniť farmárskych robotníkov.’

Stiahnite si štúdiu (v anglickom jazyku)