Požiadavky kampane

Žiadame od supermarketov, národných vlád a Európskej únie hmatateľné činy vedúce k zlepšeniu pracovných podmienok a zníženiu dopadov na životné prostredie pozdĺž dodávateľských reťazcov. Supermarkety by mali vziať zodpovednosť za okolnosti za ktorých sa produkty ich privátnych / obchodných značiek vyrábajú. Vlády v producentských rovnako ako v konzumentských krajinách potrebujú prijať legislatívu, ktorá dá supermarketom za povinnosť rešpektovať ľudské a pracovné práva pozdĺž ich dodávateľských reťazcov a jednali zodpovedným spôsobom voči životnému prostrediu.

Žiadame od európskych supermarketov:

Aby prijali zodpovednosť za rešpektovanie ľudských práv a zlepšenie pracovných podmienok pozdĺž celého svojho dodávateľského reťazca a implementovali:

I. Hlavné zásady v oblasti podnikania a ľudských práv Organizácie Spojených národov (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, 2011),

II. Pokyny organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj pre nadnárodné spoločnosti (Organisation for Economic Co-operation and Development Guidelines for Multinational Enterprises, revidované v 2011), a

III. Trojstrannú deklaráciu Medzinárodnej organizácie práce o princípoch týkajúcich sa nadnárodných spoločností a sociálnej politiky (International Labour Organization Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy, 2006).

Aby sa proaktívne a trvale snažili znižovať environmentálne dopady pozdĺž ich dodávateľského reťazca

I. Merali a zverejňovali dopady jednotlivých produktov na životné prostredie prostredníctvom transparentných a medzinárodne akceptovaných metód,

II. Proaktívne a trvale znižovali environmentálne dopady všetkých produktov vlastných značiek vo všetkých fázach výrobného cyklu,

III. Prijali manažment trvalo udržateľného produktového portfólia,

IV. Vyvinuli a prijali dlhodobú stratégiu na zníženie celkovej Environmentálnej stopy produktov.

Aby prijali a pracovali na zlepšení schém overovania sociálnych dopadov a trvalej udržateľnosti.

Aby stanovovali predajné ceny zodpovedným spôsobom.

Aby urobili výrobné podmienky transparentné pre zákazníkov.

Žiadame od Európskej únie:

Obnovenie Európskeho rámca súťažnej politiky (European competition policy framework)

Schválenie nevyhnutných legislatívnych opatrení na ukončenie neférových obchodných praktík (Unfair Trading Practices)

Prijať Pokyny FAO-OECD pre zodpovedné poľnohospodárske dodávateľské reťazce (FAO-OECD Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains)

Žiadame, aby národné vlády v Európskej únii:

Prijali zákonné rámce, ktoré robia maloobchodníkov zodpovedných za porušovanie ľudských práv a ničenie životného prostredia v rámci dodávateľského reťazca. 

Zaistili, aby boli požiadavky na nefinančné správy rozšírené aj na dodávateľské reťazce spoločností v transpozícii Európskeho nariadenia o odkrytí nefinančných a rôznorodých informácií určitými veľkými podujatiami a skupinami (European directive on the disclosure of non-financial and diversity information by certain large undertakings and groups aka NFR; 2014/95/EU2). 

Prečítajte si kompletný zoznam požiadaviek tu (v angličtine)